sob. Cze 6th, 2020

Tygodnik Radomski

24 czerwca absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Radomiu

4 min read

W popularne imieniny Jana, 24 czerwca obradować będzie  już 21 z kolei w zaledwie kilkumiesięcznej obecnej  kadencji   bardzo ważna sesja Rady Miejskiej. Jest  to sesja tzw. absolutoryjna, na której  większość radnych zatwierdzi w głosowaniu działalność  prezydenta Radomia  poprzedniej  Radosława Witkowskiego  w realizacji zadań budżetowych 2018 roku wartości ponad  1 miliarda złotych, lub nie.  Jeśli nie, będą odwołania i wkroczą do akcji  specjaliści z Izby Obrachunkowej Województwa Mazowieckiego.  Wynik głosowania   będzie  bardzo istotny  także dlatego, że większość radomian  uczestniczących w jesiennych  wyborach oceniła  pozytywnie działalność  prezydenta także  za rok ubiegły, wybierając Radosława Witkowskiego prezydentem  Radomia   na obecną 5-letnia kadencję. W Radzie Miejskiej większość  mają  jednak radni  opozycyjnego  Prawa i Sprawiedliwości.

Sesja będzie bardzo ważna także z racji bogactwa  tematyki dotyczącej obecnego, 2019 roku. Zawiera ją zamieszczony poniżej projekt porządku obrad XXI Sesji rady Miejskiej w Radomiu. Sesję zgodnie z regulaminem zwołała  obecna  Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz. Początek  obrad o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Moniuszki 9

PORZĄDEK OBRAD

1. Przyjęcie protokołów z XVIII. i XIX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Radomia i głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania:

1) przedstawienie raportu przez Prezydenta Miasta Radomia, 
2) debata nad raportem,
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Radomia wotum zaufania – druk nr 117.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miasta Radomia za 2018 r.:

1) wystąpienie Prezydenta Miasta, 
2) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
3) przedstawienie opinii RIO dotyczących sprawozdania oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, 
4) wystąpienia klubowe, 
5) dyskusja,
6) rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radomia za 2018r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2018r. i w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Radomia za 2018r. – druki nr: 115, 116.

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druki nr: 113, 114,
2) zmiany uchwały nr 516/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Kosówki II” – druk nr 111, 
3) wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu – druk nr 121, 
4) przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 w Przedszkole Publiczne Nr 21 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 oraz utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 – druk nr 108,
5) przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Radomiu, ul. Długojowska 6 w Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu, ul. Długojowska 6 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Radomiu, ul. Długojowska 6 – druk nr 109, 
6) przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu, ul. Prospera Jarzyńskiego 3 w Przedszkole Publiczne Nr 26 w Radomiu, ul.Prospera Jarzyńskiego 3 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu, ul. Prospera Jarzyńskiego 3 – druk nr 110,
7) zmiany Uchwały Nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych – druk nr 112, 
8) przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023” – druk nr 106, 
9) zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego – druk nr 107, 
10) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu – druk nr 120, 
11) powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników oraz powołania jej przewodniczącego – druki nr: 119, 118, 
12) ustalenia składów osobowych Komisji.

8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.
10. Sprawy różne i wolne wnioski:

1) Sprawozdanie z monitoringu Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014- 2023 – okres sprawozdawczy: 2018 rok, 
2) informacja Prezydenta Miasta Radomia dotycząca wprowadzenia rozwiązań w zakresie naliczania opłat za przewozy i pobyt osób niepełnosprawnych w Dziale Usług Opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy,
3) informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. budowy chodnika przy ul. Szydłowieckiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.