nie. Sty 17th, 2021

Tygodnik Radomski

UMOWA POD DĘBEM ,, BARTEK”

4 min read

11 sierpnia podpisano porozumienie istotne dla rozwoju turystyki na terenach leśnych i edukacji środowiskowej w województwie świętokrzyskim. Szczególne miejsce we wspólnych działaniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i RDLP w Radomiu będzie miał rozwój turystyki rowerowej.

Deklaracja współpracy została zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu. Dokument podpisali w obecności zaproszonych gości Andrzej Bętkowski, marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Tomasz Jamka, członek zarządu Województwa, a ze strony RDLP w Radomiu dyrektor dr inż. Andrzej Matysiak. Podczas wydarzenia towarzyszyli sygnatariuszom porozumienia przedstawiciele władz samorządowych, instytucji ochrony przyrody, turystyki oraz edukacji, leśnicy oraz media.

Jako miejsce podpisania porozumienia nieprzypadkowo wybrano sąsiedztwo dębu Bartka – jednej z największych atrakcji turystycznych województwa. Legendarny pomnik przyrody otoczony jest opieką leśników i samorządu, działania na rzecz jego ochrony, zachowania i promocji leśnicy prowadzą w ramach projektu finansowanego ze środków własnych funduszu leśnego pod hasłem Dąb Bartek – nasz wspólny znajomy. Wśród szeregu wykonanych w ostatnich latach działań była budowa nowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.

Głównym celem podpisania porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie rozwoju i promocji turystyki oraz edukacji środowiskowej. Strony zadeklarowały wzajemną pomoc, wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk. Głównym zadaniem będzie jednak podjęcie wspólnych działań sprzyjających tworzeniu optymalnych warunków dla rozwoju turystyki oraz edukacji środowiskowej z wykorzystaniem terenów leśnych. Szczególne znaczenie we wspólnych działaniach będzie miał rozwój turystyki rowerowej w regionie świętokrzyskim.

Dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak powiedział: – Dąb Bartek zawsze łączył wokół ważnych idei – niech podpisanie dzisiejszego porozumienia w tym szczególnym miejscu będzie dobrym początkiem drogi na rzecz rozwoju turystyki na terenach leśnych we współpracy z samorządem. Podkreślił, że bez współpracy i zaangażowania różnych instytucji, samorządów i organizacji rozwój zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki nie byłby możliwy w optymalnym zakresie. Nawiązał też do celów funkcjonowania na terenie świętokrzyskich nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”, gdzie szczególne znaczenie ma ochrona przyrody, edukacja leśna, turystyka i badania naukowe na rzecz leśnictwa i przyrody. Nie mniej wartościowe i również unikalne są lasy pozostałej części województwa – takie tereny jak Lasy Koneckie, Lasy Iłżeckie czy tereny Ponidzia.

Leśnicy są szczególnie zainteresowani działaniami w ramach porozumienia również ze względu na to, że turystyka i edukacja w Lasach Państwowych stale zyskują na znaczeniu i stanowią wyraz realizacji niezmiernie ważnej społecznej funkcji lasu, która obok funkcji gospodarczej i ochronnej może być realizowana w ramach prowadzenia wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Szczególnie w czasie trwającej pandemii zdrowotne znaczenie lasu, nie tylko dla ciała, ale i zdrowia psychicznego jest coraz bardziej dostrzegane.

Zarząd Województwa w terenach leśnych również widzi ogromny potencjał, co zgodnie podkreślił marszałek województwa Andrzej Bętkowski i Tomasz Jamka, członek zarządu województwa. Tereny zarządzane przez Lasy Państwowe posiadają znakomite walory turystyczne oraz obejmują jedne z najcenniejszych w województwie świętokrzyskim obszarów przyrodniczych, kulturowych i historycznych. To właśnie las jest jedną z głównych destynacji, do której przybywają zarówno mieszkańcy jak i turyści w celu podejmowania różnego typu aktywności: turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

To również miejsce, w którym możliwe jest pogodzenie realizacji różnych funkcji lasów – od gospodarczych, po ochronne, aż do społecznych. Świętokrzyskie lasy to także obszar, na terenie którego miało miejsce wiele historycznych wydarzeń, niezwykle ważnych w dziejach regionu i kraju. Ich znajomość i możliwość obcowania z zachowanymi pamiątkami to istotny element kształtowania tożsamości narodowej i regionalnej.

Dla zarządu województwa niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej na terenie lasów w taki sposób, by była ona atrakcyjna, praktyczna i sprzyjała podejmowanym formom aktywności. Wspólne działania promocyjne i edukacyjne, organizacja różnego rodzaju wydarzeń oraz działania mające na celu stworzenie programów zwiedzania i wypoczynku wykorzystujących potencjał, jakim dysponują lasy będą najlepszym sposobem dotarcia i zainteresowania ofertą potencjalnych turystów i odwiedzających. To również doskonały sposób kształtowania właściwych zachowań prozdrowotnych, podnoszenia świadomości ekologicznej i promowania turystyki aktywnej w oparciu o poszanowanie przyrody i zrozumienie zasad prowadzenia wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej.

Przed stronami porozumienia szereg szczegółowych działań, prace nad koncepcją przebiegu szlaków rowerowych w związku z budową strategii województwa 2030+ oraz RPO na lata 2021-2027 umożliwiającego pozyskanie funduszy na budowę tras są już zaawansowane. Spośród leśników wyznaczono osoby do roboczych kontaktów w tej sprawie. Priorytetem są działania w ramach szlaku Eurovelo 11, który ma połączyć świętokrzyskie z Małopolską i Mazowszem. Istotnym elementem budowy tras będzie wykorzystanie dróg leśnych i dawnych śladów kolejek wąskotorowych na terenie świętokrzyskich nadleśnictw. /k/

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.